متأسفانه در طی سالهای اخیر و در نتیجه برخی از سیاستهای کلی، روند اجرای مناقصات با تغییرات بسیار زیادی همراه بوده و عملاً از هیچ قانون و یا روشی مشخص و واحدی در سطح شرکت های تابعه شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی ایران تبعیت نمی نماید. اختلاف در ماهیت قراردادهای کارفرما، پیمانکار اصلی و پیمانکار خدمات فنی نیز از دیگر مشکلات بسیار مهم در این صنعت بوده و نهایتاً نارضایتی کلیه عوامل را در پی داشته است.