به منظور بررسی و ارزیابی عملکرد و حصول اطمینان از اندازه گیری ها و کیفیت نتایج از منظر صحت و دقت در آزمون کشش مواد پلیمری قطعات تزریقی (Injection Molding )  ویا ذوبی (Molded) تحت استاندارد ISO 527  ویا ASTM D 882    روش مشارکت در آزمون مهارت بین المللی   (Proficiency test) برگزیده شد. نتایج بدست آمده  در اولین آزمون ازمرجع بی طرف (PT provider) در بخش کرنش ( کرنش در نقطه تسلیم، کرنش در نقطه پارگی و کرنش در yield)  به هیچ وجه رضایت بخش نبود(Z.score>10 )  .مطالعه گراف های Youden plot حاکی از آن بود که نتایج اعلام شده با خطاهای  سیستماتیک و خطاهای تصادفی همراه است. در مطالعات به عمل آمده مشخص شد که دقت و صحت نتایج  صرف نطر از رعایت دقیق شرایط آماده سازی نمونه تحت شرایط استاندارد به عوامل دیگری هم وابسته است و خواص کششی و میزان کرنش قطعات تزریقی در نقطه تسلیم و در  نقطه پارگی به علت خواص Anisotropic  به هنگام  شکل دهی  بشدت متغیر است و مقدار آنها وابسته به جهت تنش می باشد  و تابعی از همسویی محل تزریق قطعات تزریقی وسمت و سوی حرکت  فک و گیره دستگاه کشش است  و کمترین پراکندگی و بیشترین  همخوانی با مقدار تخصیص یافته  در شرایطی حادث می گردد  که  محل تزریق نمونه همسو در راستای محور حرکت فک و گیره در دستگاه کشش قرار داشته باشد. در این پژوهش مشخص گردید که برای محاسبه ضریب افزایش طولی مقدار جابجایی Extensometer    باید  ملاک محاسبه قرار گیرد  و مقدار تغییر طول نمونه/L0 L∆   زمانی ملاک محاسبه قرار می گیرد که خطوط نشانه گذاری شده بر روی نمونه از دامنه تغییرات extensometer فراتر نرود، زیرا  در بسیاری از مواقع شروع  افزایش طول نمونه، خارج از محدوده extensometer آغاز می گردد که این در قطعات ذوبی بیشتر مشاهده می گردد.  در این موارد برای محاسبه کرنش در نقطه پارگی ضریب پواسون یعنی ضریب نسبت کاهش ضخامت به عرض باید مد نظر قرار گیرد. پس از شناسایی منابع خطا و رفع آنها مجددا" درآزمون مهارت مشارکت گردید که اینبار نتایج کاملا" رضایت بخش بود Z .score <1)). در بسیاری از آزمون ها  مانند این آزمون بدون مشارکت در برنامه های آزمون مهارت ، منابع خطا براحتی آشکار نخواهند شد و آزمایشگاه قادر به اتخاذ اقدام اصلاحی مناسب نخواهد بود .بنابراین  مهمترین مزیت  شرکت در آزمونهای مهارت، شناسایی و کشف  منابع خطا ومشکلات بالقوه در آزمایشگاه  با توجه به امتیاز  Z.scoreبشمار می رود که شاخصی از  ارزیابی عملکرد فنی خدمات آزمایشگاهی وتایید شایستگی انجام آزمون  از طرف مرجع بیطرف  می باشد.  لذا مشارکت در مقایسات بین المللی PT امکان و فرصت بسیار مناسبی برای شناسایی منابع خطا و تصحیح آنها بعد از یک عملکرد ناموفق فراهم می آورد. همچنین با توجه به مشخص شدن مقادیر تخصیص یافته، اقلام PT  را می توان برای استفاده از مقادیر مرجع داخلی ، کنترل کیفیت داخلی ، کالیبراسیون، آموزش کارکنان  و تعیین دقت و درستی روش آزمون  استفاده ه نمود .