(( ابهام در معیارهای ارزیابی پیمانکاران در مناقصات نفتی )) 

عدم هرگونه شفافیت در روند شروع و تکمیل فرآیند مناقصات و نحوه انتخاب پیمانکار و نیز عدم رعایت اصل همسانی شرایط خصوصی و عمومی پیمان ها در پروژه هائی که تأمین کننده اصلی، خدمات خود را از طریق شرکت واسط به کارفرمای اصلی ارائه می نماید، منجر به تضییع حقوق بسیاری از تأمین کنندگان اصلی در فرآیندهای مناقصات، عقد قرارداد و اجرای تعهدات گردیده است. 

 

تهیه کننده: محمد جواد نورانی      

قائم مقام مدیر عامل و معاونت فنی شرکت داده های زمینی پارس(Pars GEO-data)