دستگاه های حفاری در دو دسته زیر قرار میگیرند:

- دستگاه های حفاری خشکی (Land)

- دستگاه های حفاری دریایی (Offshore)

دستگاه های حفاری خشکی مشابه یکدیگرند، اما دستگاه های حفاری دریایی در 5 گروه اصلی قرار میگیرند که هر کدام برای انطباق با محیط دریایی خاصی طراحی شده اند. 

در راستای اولویت بخشیدن به سیاستهای گسترش و توسعه میادین مشترک نفت و گاز و بویژه در سالهای اخیر توجه ویژه ای به این امر شده است و هم اکنون میادین بزرگ نفتی بر اساس مصوبات هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و پس از طی مراحل قانونی و حقوقی در مرحله اجرا و توسعه قرار گرفته اند.

تهیه کننده: محمد جواد نورانی

قائم مقام مدیر عامل و معاونت فنی

شرکت داده های زمینی پارس(Pars GEO-data)