طرح توسعه میدان نفتی آذر

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت

اپراتور: شرکت گلوبال پترو تک کیش

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: SPSN-92039

مشاهده جزئیات
طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت 

اپراتور: شرکت حفاری شمال

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: 31331

مشاهده جزئیات
طرح توسعه میدان نفتی یاران شمالی

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت 

اپراتور: شرکت نفت کاو ژرف 

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس 

شماره قرارداد: NK-LC-YN-94-001

مشاهده جزئیات
طرح توسعه میدان نفتی مارون

کارفرما: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

اپراتور: شرکت ملی حفاری ایران

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

قرارداد شماره: 33-06-901092-07

مشاهده جزئیات
طرح توسعه میدان نفتی آب تیمور

کارفرما: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

اپراتور: شرکت تأمین دکل صبا

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: 12037

مشاهده جزئیات
طرح اکتشاف و توسعه میدان نفتی دارخوین

کارفرما: شرکت نفت و گاز اروندان / شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 

اپراتور: شرکت عملیات اکتشاف نفت 

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس 

شماره قرارداد: 161-1390

مشاهده جزئیات
طرح توسعه میدان نفتی اهواز

کارفرما: شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب 

اپراتور: شرکت ملی حفاری ایران 

خدمات نموداری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس 

شماره قرارداد: 07-901092-06-33

مشاهده جزئیات
طرح اکتشافی میدان نفتی رامین

کارفرما: مدیریت اکتشاف نفت 

اپراتور: شرکت ملی حفاری ایران 

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: 07-901092-06-33

مشاهده جزئیات
طرح توسعه میدان گازی شانول

کارفرما: شرکت نفت منطق مرکزی ایران

اپراتور: شرکت حفاری شمال 

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس 

شماره قرارداد: 1454/س/89

مشاهده جزئیات
طرح توسعه میدان گازی سفید زاخور

کارفرما: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

اپراتور: شرکت حفاری شمال

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: 141/ش/92

مشاهده جزئیات
طرح توسعه میدان گازی وراوی

کارفرما: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 

اپراتور: شرکت حفاری شمال

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: 1454/س/89

مشاهده جزئیات
طرح توسعه میدان نفتی پایدار غرب

کارفرما: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 

اپراتور: شرکت حفاری شمال

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس 

شماره قرارداد: 141/ش/92

مشاهده جزئیات
طرح توسعه میدان گازی خانگیران

کارفرما: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 

اپراتور: شرکت حفاری شمال 

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس 

شماره قرارداد: 1454/س/89

مشاهده جزئیات
طرح توسعه میدان نفتی منصوری

کارفرما: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 

اپراتور: شرکت حفاری مپنا

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: PO-115-1430-01

 

مشاهده جزئیات
طرح توسعه میدان نفتی لالی

کارفرما: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

اپراتور: شرکت تأمین دکل صبا

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: 12037

مشاهده جزئیات
طرح توسعه میدان نفتی گچساران

کارفرما: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

اپراتور: شرکت تأمین دکل صبا

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس 

شماره قرارداد: 12037

مشاهده جزئیات
طرح توسعه میدان نفتی شادگان

کارفرما: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 

اپراتور: شرکت تأمین دکل صبا

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: 12037 

مشاهده جزئیات
طرح توسعه میدان نفتی کوپال

کارفرما: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

اپراتور: شرکت تأمین دکل صبا

خدمات نمودارگیر از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس 

شماره قرارداد: 12037

مشاهده جزئیات
میدان نفتی سپهر و جفیر

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت

اپراتور: شرکت توسعه حفاری تدبیر

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: TDD-SG-S-017

مشاهده جزئیات
میدان نفتی آبان و پایدار غرب

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت

اپراتور: شرکت کاریان کیش

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: ILS-CN-U-ML-022

مشاهده جزئیات
طرح توسعه میدان نفتی سپهر و جفیر

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت

اپراتور: خدمات مهندسی پژواک انرژی

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: PECO-00-S-SJ-122

مشاهده جزئیات
طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت

اپراتور: شرکت توسعه حفاری تدبیر

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: 400/407

مشاهده جزئیات
میدان نفتی مارون

کارفرما: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

اپراتور: شرکت حفاری شمال

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: 31828

مشاهده جزئیات
میدان نفتی رامین

کارفرما: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

اپراتور: شرکت مهندسین ساخت و بهره وری آرمان

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: 99/10356-74

مشاهده جزئیات
میدان نفتی زیلایی

کارفرما: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

اپراتور: شرکت گلوبال پتروتک کیش

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: ZE-00-GPTK-110-EPD-CO-0006-G00

مشاهده جزئیات
میدان نفتی دانان

کارفرما: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

اپراتور: شرکت حفاری مپنا نورکیش

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: CO-2827DE2671-01

مشاهده جزئیات
میدان نفتی آذر

کارفرما: مهندسی و توسعه نفت

اپراتور: شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: 151-99 , 157-99

مشاهده جزئیات
میدان نفتی منصوری

کارفرما: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

اپراتور: شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت - شرکت حفاری مپنا نورکیش

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: CO-3127DS3354-01

مشاهده جزئیات
میدان نفتی رامشیر

کارفرما: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

اپراتور: شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد:  98-C-28

مشاهده جزئیات
میدان نفتی منصوری

کارفرما: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

اپراتور: شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت ، شرکت عملیات اکتشاف نفت

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد:  23-C-98

مشاهده جزئیات
میدان غزل تپه

کارفرما: شرکت ملی گاز ایران

اپراتور: شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: 98/12/5593پ

مشاهده جزئیات
میدان نفتی سعادت آباد

کارفرما: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

اپراتور: مهندسی و خدمات حفاری سروک کیش

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: SRVK-98042

مشاهده جزئیات
میدان نفتی لالی

کارفرما: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

اپراتور: شرکت پتروگوهر فراساحل کیش

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: PGFK-LAL-DZP-98-1193

مشاهده جزئیات
میدان نفتی آذر

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت

اپراتور: شرکت مهندسی و خدمات حفاری سروک کیش

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: SRVK-97024

مشاهده جزئیات
طراحی و انجام عملیات حفاری یک حلقه چاه اکتشافی در منطقه سیستان

کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران - وزارت نیرو

اپراتور: شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: 97/12/6077پ

مشاهده جزئیات
میدان نفتی آزادگان جنوبی

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت

اپراتور: شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: 97/10205-74

مشاهده جزئیات
طراحی و انجام عملیات حفاری یک حلقه چاه اکتشافی در منطقه سیستان

کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران - وزارت نیرو

اپراتور: شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: 97/12/672/پ

مشاهده جزئیات
میدان نفتی آزادگان

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت

اپراتور: شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: 96/12/3409/پ

مشاهده جزئیات
میدان نفتی منصوری

کارفرما: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

اپراتور: شرکت حفاری مپنا نورکیش

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: CO-12127DSO682-01

مشاهده جزئیات
میدان نفتی آذر

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت

اپراتور: شرکت مهندسی و خدمات حفاری سروک کیش

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: SPSN-95063

مشاهده جزئیات
میدان نفتی آزادگان

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت

اپراتور: شرکت پترو صنعت حفار و شرکت حفاری شمال

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: PSH-AZ-31175-101

مشاهده جزئیات
میدان نفتی یاران

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت

اپراتور: موسسه نفت و گاز پارس پترو

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: PPOGC-DZP-93-12-S04

مشاهده جزئیات
میدان نفتی یاران جنوبی

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت

اپراتور: شرکت توسعه انرژی پویا سپهر کیش

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: PSKED-DZP-93-11-SO3

مشاهده جزئیات
طرح توسعه میدان نفتی آب تیمور - مارون

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

اپراتور: شرکت حفاری مپنا نورکیش

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: PO-115-1430-01

مشاهده جزئیات
میدان نفتی یاران

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت

اپراتور: شرکت مهندسی و خدمات نفتکاو ژرف

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: NK-LC-YN-94-001

مشاهده جزئیات