موقعیت درخواستی

استان
شهر
شغل موردنظر

اطلاعات شخصی تکمیلی

نام
نام خانوادگی
کد ملی
شماره شناسنامه
نام پدر
تاریخ تولد
مذهب
وضعیت تاهل
وضعیت نظام وظیفه
علت معافیت پزشکی
تلفن تماس در مواقع اضطراری
تلفن منزل
تلفن همراه
کد پستی
آدرس پست الکترونیکی
آدرس محل سکونت

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش مدت تحصیل از مدت تحصیل تا نام واحد آموزشی محل تحصیل معدل

سوابق حرفه ای

نام سازمان مدت همکاری از مدت همکاری تا سمت حقوق و مزایا علت قطع همکاری گواهی نوع همکاری

دوره های آموزشی

نام دوره سطح محل آموزش سال ساعات دوره گواهی

زبان خارجی

زبان خارجی خواندن نوشتن مکالمه ترجمه

میزان آشنایی با نرم افزار

نام نرم افزار سطح نام نرم افزار سطح نام نرم افزار سطح

سایر اطلاعات

حقوق درخواستی
تاریخ آماده به کار
آیا دارای سابقه بیمه تامین اجتماعی می باشید ؟
بله
خیر
آیا از بستگان یا دوستان شما دراین شرکت شاغل می باشند؟
بله
خیر
آیا قادر به ارائه گواهی حسن انجام کار از محل کار سابقتان هستید؟
بله
خیر
آیا سیگار میکشید ؟
بله
خیر
آیا دارای سوء پیشینه کیفری میباشید؟
بله
خیر
آیا دارای نقص عضو خاصی می باشید ؟
بله
خیر
آیا قادر به انجام ماموریت خارج از تهران هستید ؟
بله
خیر
Do you have a job now?
بله
خیر
Are you able to Work at least 3 years?
بله
خیر
Are you addicted to drugs or?
بله
خیر
Do you have an Insurance
بله
خیر
Do you have friends who are these companies?
بله
خیر
Is able to provide evidence of doing the work are ex?
بله
خیر
Do you smoke ?
بله
خیر
Do you have a criminal record is abuse?
بله
خیر
Do you have certain birth defects?
بله
خیر
Are you able to perform missions outside Tehran?
بله
خیر
آیا اکنون شاغل هستید ؟
بله
خیر
آیا قادر به دادن تعهد انجام کار بمدت حداقل 3 سال هستید؟
بله
خیر
آیا به مواد مخدر اعتیاد داشته یا دارید ؟
بله
خیر
آیا دارای بیماری خاصی می باشید؟
بله
خیر
نام بیماری؟
آپلود عکس
آپلود رزومه