هرچند انتشار اخیر شاخص نوآوری و رقابت پذیری سال 2015 Global innovation index GII ، حکایت از بهبود نسبی جایگاه ایران نسبت به سال های قبل دارد، اما با کمی تأمل میتوان دریافت که این رتبه به هیچ عنوان رتبه مقبول و شایسته و مطلوبی نمی باشد ، بخصوص وقتی این رتبه با کشورهای همسایه ،همجوار و منطقه مقایسه گردد.لذا ضرورت دارد این جایگاه از دیگاههای متفاوت علمی ، فنی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، تاریخی آسیب شناسی گردد ودلایل عدم بهبود این موقعیت بررس، شناسایی وهوشمندانه برای بهبود آن ارائه طریق گردد.

رتبه شاخص نوآوری ایران در سال 2015 در میان 141 کشور جهان 106 اعلام گردید که نسبت به سال 2014، 14 پله و نسبت به سال 2013 ، 7 پله صعود نشان میدهد ولی هنوز هم به رتبه 2012 دست نیافته ایم.