در مقاله زیر سعی بر آن شده است تا اطلاعات کلی در رابطه با انواع دستگاه های حفاری و تجهیزات و قطعات مختلف آنها ارائه گردد.