البته در سالهای گذشته مشکلات متعددی مانند دوران 8 ساله جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و چهار تحریم اقتصادی را در پیش رو داشتیم که تاثیرات بسزایی در کاهش جذب فناوری و سرمایه و همکاری‌ها را در پی داشته است اما این عوامل تمامی آن چیزهایی نیست که منجر به سرعت کند رشد و توسعه صنعت نفت (نسبت به دیگر بخشها) شده است. بخش عمده ای  از  حرکت کند توسعه در این بخش  مربوط به روشن نبودن سیاست‌گذاری‌هاو اولویت‌های توسعه‌ای در سالهای گذشته است.  موضوعی که هم اینک و پس از 100 سالگی صنعت نفت کشورمان ، مورد توجه مدیران نفتی قرار گرفته  و سعی بر آن است با تغییر دکترین توسعه ای در صنعت نفت از بنگاه داری نفت به نفت پیشران توسعه و در نظر گرفتن محدودیت زمانی ای که برای جذب سرمایه و فناوری وجود دارد با توجه به اولویتها نسبت به سرمایه‌گذاری و توسعه میادین اقدام بایسته صورت پذیرد.