پنل تخصصی Mud Logging

باید اذعان نمود که در دهه گذشته تحولات سیاسی جهانی تأثیرات منفی غیر قابل انکاری در آشنایی، انتقال و بهره گیری از فناوری های نوین در صنعت نفت ایران بجا گذاشته است و فاصله عمیق تری بین صنعت نفت کشور از کشورهای صاحب تکنولوژی ایجاد نموده است.

تکنولوژی های نوین درافزایش بهره وری به صورت واضح وروشن ،تاثیر قابل ملاحظه و محسوسی را در پی داشته است و در پرتو استفاده ازاین تکنولوژی ها جنبه های گوناگون مدیریت پروژه از قبیل  مسائل ایمنی ، زیست محیطی ، کیفیت بهبود یافته و هم در کاهش هزینه های اجرایی پروژه ها بشدت اثر گذار بوده است.

اما انتخاب و انتقال تکنولوژی صرف نظر از آشنایی و مهارت در آن زمینه خاص وداشتن آمادگی توانایی مالی مناسب جهت جذب تکنولوژی، قواعد و مناسبات سیاسی خاصی را هم طلب میکند. بهبود روابط بین المللی و رفع کامل تحریم ها شرط لازم برای انتقال تکنولوژی و فناوری های نوین به کشور و  بعضی ازصنایع خاص است و دانش، مهارت و تجربه از دیگر شرایط اساسی برای استفاده از این فناوری ها میباشد. چناچه خوش بین  پذیریم که اگر بخش دوم این شرایط در کشور وجود داشته باشد، بایدواقع بینی را پیشه کنیم و بپذیریم که بخش  اول شرایط انتقال تکنولوژی با وجود گذشت یکسال از فبول برجام مهیا نمیباشد و نگرانی های جدی از طرف سرمایه گذاران و صاحبان تکنولوژی مطرح برای شروع فعالیت در ایران بخصوص بعداز اعلام محدودیت ترددی وابقای تحریمها از طرف کنگره و رئیس جمهوری آمریکا بوجود آمده است.  بنابراین همچنان باید در انتظار امکان ورود واگذاری تکنولوژی و فناوری های نوین روز شماری نماییم.

انصراف وچرخش سیاسی ناگهانی توتال فرانسه برای همکاری  وتوسعه فاز 11 پارس جنوبی با وجود موافقت نامه رسمی شاهدی بر این ادعاست.