Mud Logging برگزاری دوره

برگزاری دوره  Mud Logging

 

در راستای هماهنگی های به عمل آمده کارشناس شرکت داده های زمینی پارس  (اقای صابر شیروانی) یک دوره سه روزه تحت عنوان آشنایی با فرآیند نمودارگیری از گل حفاری برای کارکنان و متخصصین شرکت POGC در محمود آباد برگزار نمود.

در این دوره مهمترین عناوین بحث نمودارگیری از گل حفاری Mud Logging مطرح گردید و شرکت کنندگان با سرفصل های دوره آموزشی آشنایی بیشتری پیدا نمودند . در این دوره هم مفاهیم اصلی و هم بخشی از دیگر رشته های مرتبط به تفصیل شرح داده شد.

سرفصل های دوره به شرح ذیل بوده است.

1- Mud Logging Sensors )Types and Function)

2- Sensor Test and Calibration

3- Sensor Installation 

4- Mud Logging Software and Parameters

5- Recording and Monitoring Parameters

6- System Gas Equipment

7- System Gas Calibration and Troubleshooting 

8- Audit Plan