خدمات نمودارگیری از گل حفاری

 در فرایند نمودارگیری از گل حفاری عناصری وجود دارند که نیروی انسانی متخصص با بهره گیری از آنها عملیات نمودارگیری از گل حفاری را انجام میدهد. با توجه به چند بعدی بودن کار تیمهای نمودارگیری از گل حفاری ، وسایل و ابزار های گوناگونی هر کدام در زمینه ای خاص مورد استفاده قرار میگیرد: 

  • سنسورهای محاسبه ضربان پمپهای گل
  •  سنسورهای تعیین فشار
  •  سنسور تعیین عمق
  •  سنسورهای تعیین وزن سیال حفاری
  •  سنسورهای تعیین هدایت الکتریکی سیال حفاری
  •  سنسورهای تعیین دمای سیال حفاری
  •  سنسور محاسبه وزن رشته حفاری
  •  سنسور محاسبه گشتاور پیچشی رشته حفاری
  •  سنسور محاسبه دوران رشته حفاری